Art is embodied, next to the skin

— Copyright Simon Bouisson